AYDINLATMA METNİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra ‘KVKK’ olarak anılacaktır) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. ESİS İNŞAAT A.Ş. (ESİS) (Bundan sonra ‘ESİS’ olarak anılacaktır) olarak, ESİS internet sitesi aracılığı ile ilgili formları doldurarak doğrudan ya da eklediğiniz belgeler içeriğinde ESİS’e vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi işleyeceğimizi tarafınıza bildiriyoruz. Bu kapsamda, elde ettiğimiz özel nitelikli kişisel verileriniz ve diğer kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla ESİS tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yasal, işletmesel ya da finansal gereklerle değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ve / veya kurumlara açıklanabilecek, devredilebilecek, devralınabilecek, elde edilebilir hale getirilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizi ESİS‘ten bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması; denetimi ve icrası; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi; iş başvurunuza yönelik değerlendirme yapılması; çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” şartları dahilinde işlenecektir. Elektronik posta ile kurulan iletişimlerimizde mesajın içeriğinde ve eklerinde yer alan kişisel verileriniz elektronik posta sistemlerimizde işlenmektedir. ESİS’e sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve / veya kuruluşlar ile diğer 3. kişilerle; kamu tüzel kişileri, kamu kuruluşları ve yasal otoritelerle; Türkiye’de kurulu şirketlerden müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi mercilere; Şirketimiz pay sahipleri, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerine; şirketimizin yürütmekte olduğu faaliyete ilişkin olarak hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, şirketimizin ticari iş ve işlemleri ile ve bankacılık işlemleri ile ilgili olarak, tedarikçi ve / veya taşeron firmaları, şirketimizin hizmet almakta olduğu bankalar, finans ve kuruluşları ve diğer 3. kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmayıp yurt içindeki veri merkezimizde barındırılmaktadır. Kişisel verilerinizin gelecekte yurt dışında barındırılması gerekse dahi her durumda verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun uygun gördüğü ülkelerde tutulacaktır. KVKK’ya uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında veri sahibi olarak kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzdan bu konulara ilişkin şirketimize başvurmanız halinde ESİS, talebinizin niteliğine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde iletecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, ESİS tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekil ve usul şartları sağlanarak cevap verilecektir. KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi; ESİS’in Ankara’daki adresine bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, endosavunma@hs06.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce ESİS’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, bilgi@esisinsaat.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvurunuzda;
  1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
    1. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  4. Talep konusu, bilgilerinin bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
Şirket     : ESİS İNŞAAT A.Ş. Adres     : Beştepe Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:6-1/14 Yenimahalle/ANKARA Elektronik Posta Adresi  : bilgi@esisinsaat.com.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi    : esisinsaat@hs06.kep.tr